top of page
  • Foto van schrijvercarl

Reactie Carl Nijssens op AuditOmdat het recente rapport van Audit Vlaanderen mbt het lokaal bestuur Sint-Truiden een vertrouwelijke inhoud heeft, zal Carl Nijssens echter een korte reactie geven en, in naleving van de wet, niet uitgebreid communiceren over de concrete inhoud van het door hem betwiste verslag.


De berichtgeving maakt melding van zogenaamde onregelmatigheden en mogelijke belangen-vermenging in de stad Sint-Truiden en ook de naam van Nijssens wordt samen met

nog 5 andere personen vernoemd. Daarom ziet hij zich genoodzaakt hierop te reageren. Hij benadrukt dat hij steeds ter goede trouw heeft gehandeld in het belang van de Stad Sint-Truiden en haar inwoners en dat hij nooit handelingen heeft gesteld die onwettig waren.


Politiek steekspel

De afgelopen jaren zetelt Nijssens als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad. Dit na het opstappen uit de CD&V-fractie na heel wat onenigheden en gerommel binnen die partij.

“Het is een publiek geheim dat de toenmalige lokale kopstukken eerder al geprobeerd hebben mezelf politiek monddood te maken.

Sinds 2019 leeft er een interne politieke vete die me het leven als lokaal politicus maar ook als mens al 5 jaar lang heel erg moeilijk maakt.

Hierover heb ik eerder al in de media bericht. Ik probeerde dit achter me te laten in 2021 door de uitstap uit CD&V. Het is niet onbelangrijk mee te geven dat ik, op aanraden van mijn raadsman, begin dit jaar bij het Parket klacht heb ingediend over de bundeling van feiten die gaan over belaging, vernielingen met het oogmerk te schaden en met behulp van geweld of bedreigingen en dit met politieke motieven. Ondertussen is het onderzoek lopende en wens ik in alle sereniteit het resultaat af te wachten.

Het is in de hele nasleep hiervan dat er door politieke tegenstanders klacht werd ingediend tegen handelingen die ik en mijn entourage zouden gesteld hebben in de periode van mijn schepenschap, nu al zeker meer dan 10 jaar geleden.

Er werd door de politieke tegenstrevers bewust een dubbele klacht ingediend. Zowel bij Audit Vlaanderen, alsook bij het Parket Limburg. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat dit kadert in een politieke steekspel waar zowel de zoektocht om me persoonlijk, professioneel en politiek te beschadigen als de timing vandaag zovele jaren na de feiten een rol speelt.”


Waarover gaat het

In de periode 2014 en 2019, Nijssens was toen schepen van sport, werd een vzw opgericht waar hij en een CD&V-kabinetsmedewerker lid van waren.  Die vzw kwam er op vraag en met medeweten van de dienst financiën, de sportdienst en het stadsbestuur. Dit om vlotter te kunnen werken en zo enkele nieuwe sportevents te kunnen uitwerken. Zo werd onder andere de Monumentenrun in het leven geroepen, die tot op heden nog steeds succesvol is. Op advies van de financiële dienst werd er jaarlijks een werkingsbedrag uitgekeerd aan de vzw om de Monumentenrun uit te werken. Er werden door de vzw hiervoor firma’s aangesteld waaronder een organisatie- en evenementenbureau die de verdere uitwerking deden.

“Ik ga hier niet flauw over doen. Het reclamebureau waar ik zaakvoerder ben werd door dat eventbureau gevraagd om enkele ontwerpen en advertenties op te maken in onderaanneming. Dit werd gedaan aan marktconforme prijzen en hiervoor werd door de medewerkers correct werk en materiaal afgeleverd.”

Zo werden in de periode 2014 tem 2019 enkele opdrachten gevraagd aan het reclamebureau door enkele firma’s om dit in onderaanneming te realiseren. Dit is volgens ons steeds juridisch correct en marktconform gebeurd.Daarenboven werden de werkingsbudgetten voor de eerder genoemde vzw elk jaar door de financiële dienst overgemaakt na goedkeuring en controle van de inkomsten en uitgaven van het voorbije jaar. Nooit werd één opmerking gemaakt of vraag gesteld. Ook niet door de bevoegde schepen.


Juridisch geen fouten

“Ik betwist dan ook de verdachtmakingen alsof ikzelf een systeem zou opgezet hebben om rechtstreeks of onrechtstreeks het bureau of de medewerkers waar ik zaakvoeder van ben te bevoordelen, laat staan mezelf te verrijken.

In de periode dat ik schepen was, waren dan ook mijn functies en bevoegdheden binnen het bedrijf herverdeeld en had ik daar geen loon of andere vergoedingen. Dit kan bewezen worden met de nodige documenten. Ik wilde mijn job als schepen dan ook ten volle en correct kunnen uitvoeren.”

Raadsman Luk Delbrouck heeft, op vraag van Nijssens, reeds tot tweemaal toe contact genomen met het Parket met de vraag om gehoord te worden om zo een verklaring te kunnen afleggen en elke vorm van verdachtmaking te kunnen weerleggen. Mijn raadsman en ik zijn van oordeel geen juridische fouten te hebben gemaakt. Er wordt gewacht op een uitnodiging om zo mee te werken aan elk objectief onderzoek, documenten en bewijzen te kunnen aanleveren en in alle openheid en vertrouwen mee te werken om hierin duidelijkheid te kunnen brengen.

“Als ik dit nu, meer dan 10 jaar later, bekijk en weet wat ik nu weet. Dan heb ik hieruit geleerd en zou ik de de zaken allicht anders aanpakken en me niet zomaar laten leiden door politieke adviezen. Maar het is ten stelligste nooit mijn intentie geweest hier persoonlijk voordeel uit te halen.”


Klacht en audit zijn tendentieus

Raadsman Luc Delbrouck en Carl Nijssens benadrukken dat het verslag geen enkel bewijs bevat dat hij enige wet zou hebben geschonden, zoals ook blijkt uit de zeer voorwaardelijke wijs waarin het auditrapport is opgesteld. 

Op geen enkele wijze heeft de heer Nijssens zijn private belangen gediend. Hij heeft steeds in volle openheid gehandeld zonder door iemand op welk vlak dan ook te zijn aangesproken. Daarenboven kloppen de genoemde bedragen niet en zijn ze zwaar overdreven. Dit zullen we aantonen en aanklagen.

Overigens heeft een schepen geen enkele individuele beslissingsbevoegdheid en heeft het voltallig college van burgemeester en schepenen  elke beslissing goedgekeurd, in zijn aan- of afwezigheid en werden dossiers en beslissingen door de gemeentelijke administratie voorbereid en uitgevoerd. De heer Nijssens is ontgoocheld over de suggestieve wijze waarop deze klacht werd ingediend en het onderzoek is gevoerd en wijst erop dat dit tot doel heeft de negatieve politieke ‘framing’ van zijn persoon te bewerkstelligen. Er wordt dus schade berokkend ten aanzien van de heer Nijssens, zijn familie, zijn bedrijf en zijn huidige medewerkers. "Mijn cliënt heeft zijn volledige medewerking verleend aan het zeer uitvoerig onderzoek van Audit Vlaanderen met onder meer een zeer uitgebreide ondervraging en adequaat reageren op verzoeken tot het aanleveren van stukken. Op geen enkel tijdstip is er in deze sprake van een persoonlijke verrijking, noch van het benaarstigen van een bedrieglijk voordeel ten koste van de Stad Sint-Truiden. Ik heb verder dienen vast te stellen dat tijdens zijn schepenambt mijn cliënt in alle transparantie heeft gehandeld naar zijn collega-schepenen en de diensten van de administratie,” voegt raadsman Luk Delbrouck toe.

Ten gronde kan Carl Nijssens vooralsnog niet specifiek ingaan op het verslag van Audit Vlaanderen, gelet op het vertrouwelijk karakter ervan. Carl Nijssens zal blijven openstaan en vragen voor klaarheid en medewerking bij elke vorm van objectief nieuw onderzoek bij de juridische diensten. Op die manier wenst hij aan te tonen dat hij steeds juridisch correct heeft gehandeld.


Om verdere serene onderzoeken niet te hypothekeren zal Carl Nijssens hierover geen verklaringen meer afleggen. Dit geldt als enige reactie. Voor juridische vragen kan u steeds terecht bij zijn raadsman Luk Delbrouck.

(Advocaat Luc Delbrouck, lde@delbrouck-daeninck.be, 0496 80 77 88)


Carl Nijssens, 23/04/2024

85 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page